Котенко Р.М.

Котенко Руслан Михайлович
кандидат історичних наук,
доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

ОСОБИСТІ ДАНІ:
Українець, одружений, 1983 р.н.
Мови: українська, англійська, російська.
Інтереси: подорожі, природа, кулінарія

ОСВІТА:
Середня освіта: Івано-Франківська середня школа (1990–1998).
Вища освіта: Київський університет туризму, економіки і права (2005р.). Кваліфікація: магістр з менеджменту організацій, спеціальність – «Менеджмент організацій», спеціалізація «Менеджмент туризму». Диплом КВ № 26355870 від 30.06.2005 р. Дипломна робота: «Формування регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг в Карпатському регіоні». Науковий керівник – д.е.н., проф. Стеченко Дмитро Миколайович.
Аспірантура: (заочна) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціалізована вчена рада Інституту історії, політології і міжнародних відносин.
Кандидатська дисертація: «Туристично-екскурсійна справа на Прикарпатті у 70-80-ті роки ХХ століття». Науковий керівник – д.і.н. проф. Савчук Борис Петрович. Науковий ступінь присуджено рішенням Атестаційної колегії МОН України (диплом ДК № 017541 від 21.11.2013 р.).
Вчені звання:
– доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи (атестат 12 ДЦ, № 046308; рішення Атестаційної комісії МОН України від 25.02.2016 р.; протокол № 1/02-Д);

Силабуси навчальних дисциплін (натисніть на дисципліні для завантаження)
• Організація готельного господарства.

ПУБЛІКАЦІЇ
Загальна кількість друкованих праць – 37,
в т.ч.:
• 1 монографія (автор і співавтор);
• 20 публікацій у фахових виданнях України;
• 7 навчально-методичні праці;
• 7 інші наукові праці;
• 2 авторські свідоцтва на твір.

Монографії:
1. Котенко Р.М. Туристично-екскурсійна справа на Прикарпатті у 70–80-ті роки ХХ століття: монографія. Івано-Франківськ : НАІР, 2017. 244 с.

Навчально-методичні праці:
2. Котенко Р.М. Інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». – Івано-Франківськ : Територія друку, 2015. – 40 с.
3. Котенко Р.М. Організація готельного господарства : методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів ІІ-ІІІ курсів навчання напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» / Р.М. Котенко. – Івано-Франківськ : Територія друку, 2015. – 43 с.
4. Котенко Р.М. Лабораторний практикум-тренінг з організації готельного господарства : навчально-методичний посібник / Р.М. Котенко. – Івано-Франківськ : Територія друку, 2015. – 102 с.
5. Котенко Р.М. Організація готельного господарства. Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. С. 237–347.
6. Котенко Р.М. Організація готельного господарства. Навчальні програми фахових дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник / За ред. проф. В.М. Клапчука. Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. С. 82–89.
7. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук, І.М. Богославець, Р.М. Котенко, Л.М. Лояк. Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. 42 с.
8. Котенко Р.М. Конспект лекцій з предмету «Організація готельного господарства»: навчально-методичне видання. Івано-Франківськ. Територія друку, 2019. 305 с.
Статті у фахових виданнях:
9. Котенко Р.М. Розвиток туристсько-екскурсійної справи в 70–80 роках ХХ століття / Р.М. Котенко // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – Вип. 2. – С. 167–175.
10. Котенко Р.М. Діяльність бюро міжнародного туризму «Супутник» на Прикарпатті (1970–1980-ті. рр.) : історичні уроки й досвід / Р.М. Котенко // Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи. – Івано-Франківсь : Фоліант, 2011. – Вип. 3. – С. 250–261.
11. Котенко Р. Передумови розвитку туристично-екскурсійної діяльності на Прикарпатті у 1970–80-х роках / Р. Котенко // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : Збірник наукових праць / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці; Вижниця, 2011. – Т. 2 (32). – С. 220–232.
12. Котенко Р. Радянська політика в туристично-екскурсійній сфері у 1970–1980-х роках : між ідеологічною доцільністю та соціальним прагматизмом / Р. Котенко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія». – 2011. – Вип. 2 – С. 246–252.
13. Котенко Р.М. Як радянська молодь «зазирала» за «залізну завісу» (з історії діяльності Бюро молодіжного туризму «Супутник» Івано-Франківщини у 1970–80-х роках) / Р.М. Котенко// Економіка. Управління. Інновації. / Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка : Електронне наукове фахове видання. – 2011. – № 2 (6) / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/zmist.htm.
14. Котенко Р. Формування управлінської й організаційної структури туристично-екскурсійної сфери на Прикарпатті в 60–70-х роках ХХ ст. / Р. Котенко // Вісник Прикарпатського ун-ту. Історія. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – Вип. 21. – С. 213–219.
15. Котенко Р. Розвиток подорожей та екскурсій за плановими туристичними маршрутами на Прикарпатті у 60–70-х роках ХХ ст. / Р. Котенко // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2012. – № 2 (116). – С. 106–111.
16. Савчук Б.П. Формування організаційної структури самодіяльного туризму на Прикарпатті у 70–80-х роках ХХ ст. / Б.П. Савчук, Р.М. Котенко // Карпатський край. – 2012. – № 1 (1). – С. 93–101.
17. Котенко Р.М. Радянський експедиційний рух як засіб ідейно-політичного виховання зростаючого покоління у 1970-1980-ті рр. (на прикладі Прикарпаття) / Р.М. Котенко// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 2. – Ч. 2. – С. 54–59.
18. Котенко Р.М. Розвиток молодіжного туризму й туристично-краєзнавчої діяльності на Прикарпатті: досвід 70-80-х рр. ХХ століття /Р.М. Котенко // Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2014. – Т. 17. – С. 103–107.
19. Котенко Р.М. Вплив геополітичних процесів на туристичні регіони / Р.М. Котенко, Г.С. Котенко // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – Вип. 4. – С. 124–129.
20. Котенко Р.М. Соціально–економічні передумови розвитку туризму та подорожей на Прикарпатті за радянського періоду (1970–80–ті рр.) /Р.М. Котенко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К. : Вид-во Гілея, 2014. – Вип. 87 (№ 8). – С.134–138.
21. Котенко Р.М. Туристично-екскурсійна діяльність як засіб ідеологічного викховання населення України у 70–80-х рр. ХХ ст. : формування інституційної структури і завдань / Р.М. Котенко // Карпатський край. – 2015. – № 1–2 (6–7). – С. 135–142.
22. Котенко Р.М. Формування туристично-рекреаційної бази Прикарпаття за радянської доби (1970–1980-ті рр.) / Р.М. Котенко // Науковий вісник Східноєвропейського університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2015. – Вип. 7 (284). – С. 91–95.
23. Попов С.В., Котенко Р.М. Організація та шляхи покращення процесу надання побутових послуг у готелях. Карпатський край. 2017, № 1 (9). С. 137–147.
24. Котенко Р.М. Нововведення у системі стандартизації якості продукції та послуг. Карпатський край. 2017, № 1 (9). С. 171–179.
25. Клапчук В.М., Котенко Р.М. Курорти Галичини. Аналітично-інформаційний журнал «Схід». 2018, № 1 (153). С. 61–67.
26. Котенко Р.М. Літні табори відпочинку шкільної молоді (шкільні притулки) у Галичині наприкінці 1930-х рр. Карпатський край. 2018, № 1-2 (10-11). С. 55–61.
27. Клапчук В.М., Котенко Р.М. Чисельність, національний та релігійний склад населення Галичини (XVIII – перша третина XX ст.). Карпатський край. 2019. № 12–13. С. 50–59.

Матеріали та тези доповідей конференцій, інші наукові статті:
28. Котенко Р.М. Необхідність та передумови розвитку персоналу для підприємств готельного господарства / Р.М. Котенко / Індустрія гостинності у країнах Європи : Мат. ІІІ Міжнар. н.-п. конф. / Кримський інститут бізнесу. – Сімферополь; Ялта : ВитроПринт, 2009. – С. 153–158.
29. Котенко Р.М. Безпека туристичного регіону, як ключовий фактор розвитку туризму / Р.М. Котенко // Туризм : реалії та перспективи сталого розвитку : Міжнар. н.-п. конф. (Київ, 23–24 жовтня 2014 р.) – К. : КНТЕУ, 2014. – С. 64–66.
30. Котенко Р.М. Вплив історико-культурної групи факторів на розвиток туристично-екскурсійної справи на Прикарпатті 1970-80-х роках / Р.М. Котенко // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : зб. мат. ІІІ Всеукр. н.-п. конф. (Львів, 27 березня 2015 р.) –Львів: ЛІЕТ, 2015. – С. 51–56.
31. Котенко Р.М. Особливості розвитку туристично-екскурсійної діяльності на Прикарпатті у 1970-80-х роках / Р.М. Котенко // Готельно-ресторанний бізнес : інноваційні напрями розвитку : Мат. міжнар. н.-п. конф. (Київ, 25–27 березня 2015 р.). – К. : НУХТ, 2015. – С. 14–16.
32. Котенко Р.М., Котенко Г.С. Новітні підходи у підготовці працівників туризму і гостинності // Соціальні трансформації у кризовий період: Мат. II Міжнар. н.-п. конф. (Вінниця, 26 січня 2017р.). Вінниця: Універсум, 2017. С. 74–75.
33. Котенко Р.М. Особливості становлення молодіжного туризму на Прикарпатті в другій половині ХХ століття // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення» (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.). Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. С. 120–123.
34. Котенко Р.М. Сучасний стан пожежної безпеки в закладах готельного господарства України // Управління туристичною індустрією: методологія і практика: Мат. VІ Міжнар. н.-п. інтернет конф. (Полтава, 3-4 жовтня 2019р.). Полтава: Видавництво ФОП «Мирон», 2019. С. 98–100.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СТАЖ – з 2005 р. (останні 5 років):
• Організація готельного господарства (2015 – донині);

Силабуси навчальних дисциплін (натисніть на дисципліні для завантаження)
• Організація готельного господарства.

НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
Участь у науково-дослідній тематиці кафедри:
• «Туристично-рекреаційні ресурси Івано-Франківської області». Номер державної реєстрації – 0117U004531, термін виконання – 2017–2022.

Стажування (підвищення кваліфікації) (останні 5 років):
– Львівський торговельно-економічний університет, Довідка № 72/16 від 22.11 2017 р.
Сфера наукових інтересів:
• історія туристично-екскурсійної справи;
• інноваційні технології готельного господарства;
• корпоративна культура в сфері туризму та гостинності;
• регіональне управління туристично-рекреаційним комплексом.