Zahnybida R.P.

Zahnybida R.P.

PhD in pedagogical sciences
Associate

 

Personal informationPublicationsActivityContacts

Статті у наукових виданнях, що цитуються у науко метричних базах Scopus та WoS:
1. Zahnybida R.P., Klapchuk V.M., Klapchuk M.V., Pozdniakov O.V. Nature conservation areas in Galicia. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9(1). S. 204–209.

Статті, видані у закордонних виданнях:
2. Загнибеда Р.П. К вопросу профессиональной подготовки будущих менеджеров туризма. Science and education a new dimension: Pedgogy and Psychology. 2013. Vol. 7. С. 73–76.
3. Загнибіда Р.П. Развитие прфессионализма будущих специалистов по туризму в процессе самоусовершенствония. YEARBOOK OF INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE: TENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EDUCATIONAL MANAGEMENT: EFFECTIVE PRACTICES Scientific Research and Creativity. Будапешт, 2014. Volume VII. С. 307–314.

Статті у фахових виданнях України:
4. Загнибіда Р.П. Характеристика чинників процесу професійного самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Черкаси, 2010. Вип. 183. Ч. ІV. С. 52–55.
5. Загнибіда Р.П. Активізація потребно-мотиваційної сфери студентів як чинник оптимізації самостійної пізнавальної діяльності. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2011. Вип. 4 (215). Ч. ІІ. С. 172–177.
6. Загнибіда Р.П. Формування у майбутніх менеджерів туризму потреби в професійному самовихованні. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць Черкаси, 2011. Вип. 203. Ч. ІІІ. С. 35–39.
7. Загнибіда Р.П. Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній роботі ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Черкаси, 2012. Вип. 10 (223). С. 51–54.
8. Загнибіда Р.П. Теоретичний аналіз дефініції «професійне самовдосконалення менеджера туризму. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Черкаси, 2013. Вип. 10 (263). С. 57–61.
9. Загнибіда Р.П. Особливості професійного самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ, 2013. Вип. 18 (277). Ч. ІІІ. С. 39–44.
10. Загнибіда Р.П., Л.В. Польова. Значення готельного господарства в збільшенні конкурентоспроможності туристичної індустрії. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму: збірник наукових праць. Івано-Франківськ, 2014. Вип. № 2 (5). С. 165–170.
11. Загнибіда Р. П., Л.В. Польова Пoзaaудитopнa дiяльнicть як складова професійної пiдгoтoвки майбутніх фахівців сфери обслуговування. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Черкаси, 2014. Вип. № 30 (323). С. 73–81.
12. Загнибіда Р.П. Пoзaaудитopнa дiяльнicть студентів у системі їхньої професійної підготовки. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Черкаси, 2015. Вип. № 10 (343). С. 59–69.
13. Загнибіда Р.П. Професійне самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму: збірник наукових праць. Івано-Франківськ, 2015. № 1–2 (6–7). С. 162–167.
14. Загнибіда Р.П. Акмеологічні ресурси розвитку майбутніх фахівців з туризму і формування формування їх професіоналізму». Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський, 2015. Вип. 19 (2–2015). Ч. 1. С.208–214.
15. Загнибіда Р. П. Значення педагогічних умов у процесі самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності. Science and education a new dimension: Pedgogy and Psychology. Будапешт, 2016. ІV (42), Issue: 87. С. 49–54.
16. Загнибіда Р.П. Пoзaaудитopна дiяльнicть як нeвiд’ємна cклaдoва пpoфeciйнoї підготовки фахівців сфери обслуговування. Педагогічний альманах, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»: збірник наукових праць. Херсон, 2016. Вип. 29. С. 129–136.
17. Загнибіда Р.П., Лояк Л.М. Характеристика регіональних аспектів розвитку ресторанного господарства як складової туристичної індустрії. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму: збірник наукових праць. Івано-Франківськ, 2016. № 8. С. 150 – 158.
18. Загнибіда Р. П. Обгрунтування педагогічних умов самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму у позааудиторній діяльності. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Черкаси, 2016. Вип. 8 (343). С. 43–50.
19. Загнибіда Р. П. До питань формування професійної зрілості майбутніх менеджерів туризму. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Черкаси, 2017. Вип. № 2. 2017. С. 36-42.
20. Загнибіда Р. П. Особливості формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Черкаси, 2017. Вип. № 6. 2017. С.67-71.
21. Загнибіда Р. П. Організація соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля учнів гірських шкіл. Наукове фахове видання з педагогічних наук. Гірська школа українських карпат: збірник наукових праць. Івано-Франківськ, 2018. № 18. С. 27-32.
22. Загнибіда Р.П., Лояк Л.М. Формування комунікативної культури студентів у процесі професійної підготовки спеціалістів готельно-ресторанної справи. Наукове видання Обрії. Науково-педагогічни й журнал. Випуск №2(47), 2018. С.50-53.
23. Загнибіда Р.П., Мицканюк Н. Я. Проблеми та перспективи розвитку ділового туризму в івано-франківській області. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму: збірник наукових праць. Івано-Франківськ, 2019. № 1-2 (12-13). С. 146 – 152.

Навчально-методичні видання (лише посібники, підручники):
24. Загнибіда Р.П., Лояк Л.М. Організація ресторанного господарства: метод. реком. до виконання курсової роботи дисципліни. Івано-Франківськ: Фоліант, 2012. 65 с.
25. Загнибіда Р.П. Професійне самовдосконалення майбутнього менеджера туризму в позааудиторній діяльності: метод. реком.. Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2013. 106 с.
26. Загнибіда Р. П. Організація ресторанного господарства: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для підготовки студентів спеціальності 242 «Турим» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». Івано-Франківськ, 2017. 136 с.
27. Загнибіда Р.П., Лояк Л. М., Андрухів Я.М. Технологія продукції ресторанного господарства. Лабораторний практикум: Навчально-методичне видання. Івано-Франківськ, 2017. 68 с.
28. Загнибіда Р. П. Організація ресторанного господарства: Навчально-методичний посібник для підготовки бакалаврів спеціальності «Туризм». Івано-Франківськ, 2017. 199 с.
29. Загнибіда Р.П. Документоведення в готельно-ресторанній справі. Навчальні програми фахових дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»: Навчально-методичний посібник. За ред. проф. В.М. Клапчука. Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. С. 214 –218.
30. Загнибіда Р.П. Культура в готельно-ресторанній справі. Навчальні програми фахових дисциплін для підготовки бакалаврів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»: Навчально-методичний посібник. За ред. проф. В.М. Клапчука. Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. С. 205 –209.
31. Загнибіда Р.П. Культура в готельно-ресторанній справі. Готельно-ресторанна справа (самостійна робота студентів) : навч. метод. посіб. відп. ред. проф. В.М. Клапчук. Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. C.192–199.
32. Загнибіда Р.П. , Польова Л.В. Етнічні кухні: Навчально-методичний посібник. Київ. Видавничий дім « АртЕк», 2019. 107 с.
33. Загнибіда Р.П., Лояк Л. М. Технологія продукції ресторанного господарства. Лабораторний практикум: Навчально-методичне видання. Івано-Франківськ, 2019. 85 с.

Авторські свідоцтва на твір:
34. Загнибіда Р.П. Навчально-методичний посібник «Організація ресторанного господарства» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82540. Дата реєстрації – 26.10.2018 р.
35. Загнибіда Р.П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт «Організація ресторанного господарства». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82536. Дата реєстрації – 26.10.2018 р.
36. Загнибіда Р.П. Методичні рекомендації «Професійне самовдосконалення майбутнього менеджера туризму в позааудиторній діяльності». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82537. Дата реєстрації – 26.10.2018 р.
37. Загнибіда Р.П. Навчально-методичний посібник «Технологія продукції ресторанного господарства». Лабораторний практикум. / Загнибіда Р.П., Лояк Л.М./ Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 94371. Дата реєстрації – 02.12.2019 р.
38. Загнибіда Р.П. Навчально-методичний посібник «Етнічні кухні» / Загнибіда Р.П., Польова Р.П. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. – № 94372. Дата реєстрації – 02.12.2019 р.
Матеріали та тези доповідей конференцій, інші наукові статті:

1. Загнибіда Р.П., Гуменюк Г.М. Перспективи розвитку етнічного туризму на Прикарпатті. Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи: матеріали наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ – Яремче, 20–22 груд. 2010 р.). Івано-Франківськ. «Фоліант», 2010. С. 81–86.
2. Загнибіда Р.П. Самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму в позанавчальній діяльності. Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту окремих категорій населення : Мат. Міжнар. н.-п. конф. (Черкаси, 15–16 лют. 2011 р.). Черкаси, 2011. С. 46–48.
3. Загнибіда Р.П. Акмеологічні аспекти формування самосвідомості майбутніх менеджерів туризму в умовах ВНЗ. Акмеологія – наука ХХІ століття: підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму : Мат. Міжнар. н.-п. конф. (Черкаси – Добрич-Албена, 25 верес. – 2 жовт. 2011 р.). Черкаси: ПП Чабаненко, 2011. С. 37–40.
4. Загнибіда Р.П. До проблеми самовдосконалення майбутніх фахівців для сфери туризму в позанавчальній діяльності. Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф. (Івано-Франківськ – Яремче, 19-21 жовт. 2011 р.). Івано-Франківськ: «Фоліант», 2011. С. 164–170.
5. Загнибіда Р.П. Про роль комунікативної компетентності майбутніх менеджерів туризму. Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах сучасних соціальних змін : Мат. Міжнар. н.-п. Інтернет-конф. (Черкаси, 21–23 берез. 2012 р.). Черкаси, 2012. С. 65–68.
6. Загнибіда Р.П. Професійне самовдосконалення майбутніх менеджерів туризму в аспекті акмеологічного підходу. Підвищення якості освіти і розвиток професіоналізму в умовах сучасних соціально-економічних змін : Мат. Міжнар. н.-п. конф. (Україна – Болгарія, 19–28 верес. 2012 р.). Черкаси: ППЧабаненко, 2012. С. 83–86.
7. Загнибіда Р.П. Акмеологічні аспекти формування самосвідомості майбутніх фахівців сфери обслуговування в умовах ВНЗ. Готельно-ресторанний бізнес : інноваційні напрями розвитку: Мат. міжнар. н.-п. конф. (Київ, НУХТ,25–27 березня 2015). Київ, 2015. С. 262–264.
8. Загнибіда Р.П. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців сфери обслуговування. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : Тези доп. ІІ міжнар. н.-п. конф. (Київ, 23 квітня 2015). Київ, 2015. Т. 1. С. 71–76.
9. Загнибіда Р. П., Л.М. Лояк Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства у м. Івано-Франківську. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі”. (Київ, НУХТ, 22-23 березня 2017). Київ, 2017. С. 11-13.
10. Загнибіда Р. П. Культура спілкування фахівців сфери готельно-ресторанного господарства. Збірник статей: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура і готельно-ресторанна справа Українських Карпат: історія та сьогодення». (Івано-Франківськ, 5-6 грудня 2017) . Івано-Франківськ. С.70-76.
11. Загнибіда Р. П. , Лояк Л. М. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств у сфері ресторанного бізнесу. II International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization.( Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing, March 23, 2018). Клайпеда, Литва . С. 125-128.
12. Загнибіда Р. П. Вплив культури обслуговування на розвиток ресторанного господарства. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання». (Черкаси, 22-23 березня 2018 ). Черкаси. С. 52-56.
13. Загнибіда Р. П. Розвиток ділового туризму в Івано-Франківську. Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево: РВВ МДУ, 2019. C.25-27.

E-mail: mail@pnu.edu.ua

Тел: 00-00-00

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University